Vasile Alecsandri - Dan, căpitan de plai • Dan, căpitan de plai
  (XV secol) 

  Frunză verde de mălai;
  Cine merge sus la rai?
  Merge Dan, şoiman de plai,
  C-a ucis el mulţi duşmani,
  Un vizir şi patru hani.
  Frunză verde lemn de brad,
  Cine merge jos în iad?
  Merg tătarii lui Murad,
  C-au ucis în zi de mai
  Pe Dan, căpitan de plai!
  (Fragm. de cântec poporal)


  I

  Bătrânul Dan trăieşte ca şoimul singuratic
  În peştera de stâncă, pe-un munte păduratic,
  Privind cu veselie cum soarele răsare,
  Dând viaţă luminoasă cu-o caldă sărutare,
  Privind cu jale lungă cum soarele apune...
  Aşa şi el apus-a din zile mari şi bune!
  Vechi pustnic, rămas singur din timpul său afară,
  Ca pe un gol de munte o stâncă solitară,
  Dincolo din morminte el trist acum priveşte
  O tainică fantasmă ce-n zare s-adânceşte,
  Fantasma drăgălaşă a verdei tinereţi
  Ce fuge de răsuflul geroasei bătrâneţi,
  Şi zice: "Timpul rece apasă-umărul meu
  Şi cât m-afund în zile, tot simt că e mai greu!
  O! lege-a nimicirii, o! lege nemiloasă!
  Când, când s-a toci oare a vremii lungă coasă!"
  Apoi el pleacă fruntea şi cade în visare,
  Iar munţii, albi ca dânsul, se-nclină-n depărtare.
  Ai timpilor eroici imagine augustă,
  Pe când era el tânăr, lumea-i părea îngustă
  Pentru bine, şi largă, prea largă pentru rău!
  El ar fi vrut-o bună ca bunul Dumnezeu.
  Deci îi plăcea să-nfrunte cu dalba-i vitejie
  Pe cei care prin lume purtau bici de urgie,
  Şi mult iubea când ţara stiga: "La luptă, Dane!"
  Să vânture ca pleava oştirile duşmane.
  Atunci a lui mânie ca trăsnetul era,
  În patru mari hotare tuna şi fulgera,
  Iar ţara dormea-n pace pe timpii cei mai răi
  Cât Dan veghea-n picioare la căpătâiul ei.
  Ades el pleca singur prin codri fioroşi,
  În care luceau noaptea oţeluri şi ochi roşi,
  Şi dacă murgu-i sprinten da-n lături sforăind,
  Viteazul cu blândeţe îl dezmierda grăind:
  "N-aibi grijă, măi şoimane! eu am şi duc cu mine
  O vrajă rea de duşmani şi bună pentru tine".
  Şi murgu-şi lua calea în linişte deplină
  Prin codri fără drumuri şi fără de lumină.
  Iar vulturii carpatici cu zborul îndrăzneţ
  Făceau un cortegi falnic eroului drumeţ.

  Încrederea-nfloreşte în inimile mari!

  II

  Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi stejari
  Crescuţi dintr-o tulpină pe culmea cea de munte
  Ş-având ca o coroană un secol pe-a lor frunte.
  "O! frate, zice unul, un vânt în miez de noapte
  Adusu-mi-a din vale lung vaiet, triste şoapte!...
  E sabie în ţară! au năvălit tătarii!
  Ş-acum în bălţi de sânge îşi joacă armăsarii!"
  "Aşa! răspunde altul, colo în depărtare
  Zărit-am astă-noapte pe cer lumină mare!
  Ard satele române! ard holdele-n câmpii!
  Ard codrii!... Sub robie cad fete şi copii.
  Şi-n fumul ce se nalţă cu larme zgomotoase
  Zbor suflete gonite din trupuri sângeroase!"
  Bătrânul Dan aude, suspină şi nu crede!
  Dar iată că pe ceruri din patru părţi el vede
  Trecând un stol de vulturi urmaţi de uli gramadă,
  Atraşi în orizonturi de-a morţii rece pradă.

  Un fulger se aprinde în ochii lui pe loc.
  "La luptă, Dane! ţara-i în jar, ţara-i în foc!"
  Bătrânul Dan desprinde un paloş vechi din cui,
  Şi paloşul luceşte voios în mâna lui.
  Bătrânul Dan pe sânu-i apasă a lui mână
  Şi simte că tot bate o inimă română.
  El zice cu mândrie, nălţând privirea-n sus:
  'Pe inimă şi paloş rugina nu s-a pus.
  O! Doamne, Doamne sfinte, mai dă-mi zile de trai
  Pân' ce-oi strivi toţi lupii, toţi şerpii de pe plai!
  Fă tu să-mi pară numai atunci paloşul greu,
  Când inima-nceta-va să bată-n pieptul meu,
  Ş-atunci inima numai de-a bate să încete
  Când voi culca sub tărnă a duşmanilor cete!"
  Apoi el strânge chinga pe zdravenele-i şale,
  Îşi face-o cruce, pleacă şi se coboară-n vale.

  III

  În scurtele răstimpuri când soarele declină
  Şi noaptea-şi pune stema feerică, stelină,
  E un moment de pace în care, neoprit,
  Se pierde doru-n umbra amurgului mâhnit.
  Atunci zăreşte ochiul minunile din basme,
  Acele legioane de tainice fantasme
  Care-ntre zi şi noapte apar în loc oprite
  Cu mantii lungi şi albe de-a lungul învelite.
  Aşa apare-n şesuri măreţul om de munte,
  Călcând cu paşi gigantici pe urme mai mărunte!
  Nu ştiu de el copacii tineri, crescuţi pe maluri,
  Dar râul îl cunoaşte şi scade-a sale valuri,
  Să treacă înainte viteazul Dan la luptă.
  Şi astfel tot el pasă pe cale ne-ntreruptă
  Pân' ce soseşte-n seară la casa lui Ursan.

  Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan,
  Ursan, pletos ca zimbrul, cu pieptul gros şi lat,
  Cu bratul de bărbat, cu pumnul apăsat,
  E scurt la grai, năprasnic, la chip întunecos.
  El e de peste Milcov pribeag misterios.
  Toţi care ştiu de dânsul spun multe, dar şoptind,
  Şi cale de o zare îl ocolesc grăbind,
  Deşi-i place să crească sirepe herghelii,
  Răzlete pe întinsul câmpiilor pustii.
  Pe vremea lui, sub ochii lui Ştefan, domn cel mare,
  Intrând în duşmani singur ca vieru-n stuhul tare,
  A prins pe hanul Mârza din fugă cu arcanul;
  Iar Ştefan, de la dânsul în schimb luând pe hanul,
  I-a zis: "Ursane frate! să-ţi faci ochirea roată,
  Şi cât îi vedea zare, a ta să fie toată!"*
  De-atunci el stă de pază în mijlocul câmpiei
  Şi nime nu s-atinge de zmeii hergheliei.

  Drumeţul intră, zice: "Bine-am găsit, Ursane!..."
  Un aspru glas răspunde: "Bine-ai venit, moş Dane!
  Ce vânt te-aduse-aice?"
  "Vânt rău şi de jelire!
  Ne calc' păgânii, frate, şi ţara-i la pieire!"
  Ursan tresare, geme, s-aprinde-n gândul său.
  Dan zice: "De pe munte venit-am să te ieu,
  Să mergem".
  "Dar! să mergem!" adaugă Ursan
  Şi mult cu drag priveşte grozavu-i buzdugan.
  Apoi un corn apucă şi buciumă în vânt.

  IV

  Deodată se aude un tropot pe pământ,
  Un tropot de copite, potop rotopitor!

  Ursan cu al său oaspe în fund, spre soare, cată,
  Şi văd sub cerul luciu, în zarea-nflăcărată,
  Zburând o herghelie de armăsari zmeioşi,
  Cu coamele în vânturi, cu ochii scânteioşi,
  Şi-nfiorând câmpia de-o aspră nechezare.
  Un voinicel în floare, pe-un alb fugar călare,
  Îi mână c-un harapnic ce-n urma lor pocneşte
  Şi ca un şarpe negru prin aer se-nvârteşte.
  Ursan le-aţine calea şi caii stau în loc.
  Apoi către voinicul ce poartă busuioc
  El zice: "Fulgo! prinde-mi pe murgul cel ţintat,
  Moş Dan şi eu la Nistru ne ducem pe luptat!"
  "Dar eu, întreabă Fulga, eu să nu-mi cerc puterea?"
  "Tu să rămâi aice ca să-mi păzeşti averea."

  Frumos odor e Fulga! şi naltă-i e făptura!
  Sub genele-i umbroase doi ochi lucesc ca mura,
  Şi părul său de aur în creţi lungi se lasă
  Ca pe strujanul verde un caier de mătase.
  El are glas puternic în gură rumeoară
  Şi mers cu legănare de gingaşă fecioară.
  Oricine-1 vede-n soare cu pelita lui albă,
  Purtând la brâu un paloş şi pe grumaji o salbă,
  Se-ntreabă: ce să fie, fecior de zmeu, ori fată?
  Iar când pe sub altiţa cămăşii înfirată
  Zăreşte la lumină doi crini ieşiţi în undă,
  Doi pui în neastâmpăr de lebădă rotundă,
  Răpit de dor, el cade pe gânduri câte-un an!...

  Voinicul e viteaza copilă-a lui Ursan.
  Ea intră-n herghelie cu pasul îndrăzneţ
  Şi merge drept la murgul sălbatic şi răzleţ,
  Zicând lui Dan ce-n treacăt îi dă povătuiele:
  "Moş Dane! tu cu-a tale şi eu cu ale mele!"
  Sirepul o zăreşte, ridică narea-n vânt,
  Încruntă ochiul, bate copita de pământ,
  Zburleşte coama, saltă, în lături se izbeşte;
  Dar Fulga zvârle laţul, de gât îl arcăneşte
  Şi repede ca gândul, s-aruncă uşurel,
  Îi pune mâna-n coamă şi-ncalecă pe el.
  Gemând, el sare-n aer pe patru-a lui picioare,
  Azvârle, se frământă, se spumegă-n sudoare
  Şi-n zbor plecând deodată, nebun de groază, murgul
  S-afundă-n largul spaţiu şi spintecă amurgul...
  Dar când steluţa lunii apare viu la lume,
  Copila se întoarce cu murgul alb de spume
  Şi zice: "Iată calul! El ştie-acum de frâu
  Ca paloşul de mijloc şi mijlocul de brâu."
  Ursan cu drag răspunde: "Aibi parte de noroc!"
  Apoi cu Dan bătrânul, arzând de mare foc,
  Încalecă şi-n umbră dispar ca într-un nor...
  Iar Fulga-i urmăreşte cu sufletul în dor.

  V

  E noaptea înstelată, e caldă, liniştită!
  Se pare că din ceruri pe lumea adormită
  Pluteşte-o lină, dulce, divină îndurare,
  Dar ea nu poate stinge avântul de turbare
  Ce duce călăreţii pe-ntinderea pustie,
  Precum doi spectri gemeni mânaţi de-o vijelie.
  Ei zbor tăcuţi sub ochii stelutelor trezite
  În orizontul negru ce-i soarbe şi-i înghite.
  S-afund mereu în taina nopţii; dar gândul lor
  De mult e cu tătarii în luptă de omor.
  Oţintă de lumină prin umbră viu înoată.
  Ea creşte, se înaltă pe zare ca o roată
  Şi umple de văpaie cereştile abisuri.
  Păduri, movile, râuri apar căzute-n visuri,
  Dar leul de la munte şi vierul de pe vale
  Nu văd prin vis de sânge decât Moldova-n jale.
  "E roşie luna!" zice din doi cel mai bătrân.
  "E luna însetată de sânge de păgân!"
  Răspunde cel mai aspru... Şi puii lor de zmei
  Se duc trăgând doi spectri de umbră după ei.
  Se duc vârtej ca gândul plecat în pribegie,
  Se duc pân' ce-a lor umbră întinsă pe câmpie
  Le trece înainte şi pân' ce se lovesc
  În ochi cu faptul zilei... Atunce se opresc.

  Şi iată-i pe o culme nocturnii călători,
  Lucind sub cerul palid în mantie de zori!
  Ei lasă jos pe coastă să pască armăsarii
  Şi stau privind în vale cum fac pârjol tătarii.
  Cinci sate ard în flăcări pe câmp, şi fumul lor
  Se-ntinde ca o apă, pluteşte ca un nor
  De-a lung pe şesul umed, şi zboară sus în aer,
  Ducând cu el un vuiet de larmă şi de vaier.
  Prin fum se zăresc umbre fuginde, rătăcite,
  Copii mărunţi, şi mame, şi fete despletite,
  Şi cai scăpaţi în fugă, şi câini, şi boi în turme,
  Goniţi de tătărimea ce calcă pe-a lor urme.
  Ici, colo, se văd cete în luptă încleştate,
  Mişcări de braţe goale în aer ridicate,
  Luciri de arme crunte pătate roş cu sânge
  Pe care-o rază vie din soare se răsfrânge.
  Apoi din vreme-n vreme o ceaţă luptătoare
  Se-mprăştie cu grabă, lăsând cadavre-n soare!
  Iar lângă Nistru, multa urdie tătărească
  Năprasnic se ucide cu gloata românească.

  Dan zice: "Măi Ursane! acolo e de noi!
  Acolo râde moartea în crâncenul război.
  Acolo să dăm proaşcă, sub ochiul cel de sus,
  Tu dinspre faptul zilei, şi eu dinspre apus,
  Şi cale să deschidem prin aprigul duşman...
  La lucru-acum, fârtate! la lucru, măi Ursan!"
  "Amin şi Doamne-ajută!" Ursan voios răspunde,
  Şi-n gloată fiecare ca viforul pătrunde.

  VI

  Ursan năval' s-aruncă în neagra tătărime,
  Croind o pârte largă prin deasa ei mulţime.
  Sub mână-i buzduganul, unealtă de pieire,
  Ca un balaur face în juru-i o rotire,
  Un cerc de moarte-n care amar de cine-i prins
  Sărmanu-nchide ochii şi soarele-i s-a stins!

  În lături, înainte, în urmă-i totul moare!
  Zbor creierii din tidve sub ghioaga zdrobitoare,
  Şi-n urmă, şi-mprejuru-i, şi-n lături semănate
  Zac sute de cadavre cu capete sfărmate.
  Şi astfel ne-mpăcatul Ursan mereu lucrează,
  Şi spre apus prin sânge mereu înaintează.
  Ca dânsul, Dan bătrânul, erou întinerit,
  Tot vine după paloş spre mândrul răsărit.
  El intră şi se-ndeasă în gloata tremurândă
  Ca junghiul cel de moarte în inima plăpândă,
  Şi paloşu-i ce luce ca fulger de urgie
  Tot cade-n dreapta,-n stânga şi taie-n carne vie...
  Fug toţi şi pier din cale-i!... El strigă: "Steie faţă
  Cui place vitejia, cui s-a urât de viaţă!"
  Dar nime nu-ndrăzneşte la glasu-i să apară,
  Căci el se-naintează precum un stâlp de pară,
  Şi cine-1 vede falnic, aprins, cu fruntea sus,
  Îi pare că alt soare se-nalţă din apus.
  Şi astfel ambii oaspeţi ai morţii ne-mpăcate
  Cosesc la vieţi în floare pe straturi sângerate
  Ş-ajung ei faţă-n faţă prin apriga furtună,
  Şi armele lor ude cruciş le împreună.
  "Noroc pe, Ursane!"
  "Şi pe, tot noroc!"
  Dar n-a sfârşit cuvântul Ursan şi cade-n loc,
  Străpuns de o săgeată ce-i intră-n piept adânc.
  El scapă buzduganul, se pleacă pe oblânc
  Şi greu se prăbuşeşte c-un geamăt de pe cal.

  Tătarii ca zăvozii pe dânsul dau năval'!
  "În lături, litfe!" strigă la ei viteazul Dan,
  Punându-se de pază la capul lui Ursan.
  Cu calu-n mâna stângă, cu pala-n mâna dreaptă,
  Ameninţând cu ochii tătarii, mi-i aşteaptă
  Precum aşteaptă zimbrul de lupi înconjurat
  Să-i zvârle cu-a lui coarne pe câmpul spăimântat.
  Dar nici gândesc păgânii să deie piept cu el,
  Căci paloşu-i năprasnic e vultur de oţel.
  Retraşi în jur deoparte, nemernici, sperieţi,
  Ei scot din a lor arcuri un vifor de săgeţi,
  Şi Dan, lovit în coaste, şopteşte cu oftare:
  "Ursane, pentru tine de-acum nu e scăpare!"
  Zicând, el cade-aproape, se sprijină-ntr-o mână
  Şi paloşul lui ţine în loc ceaţa păgână.

  O! Dane căpitane! puterile-ţi slăbesc
  Şi norii pe deasupră-ţi trecând se învârtesc.
  Tu mori! şi tătărimea s-apropie de tine!

  Dar iată din pustiuri un alb vârtej că vine
  Şi trece prin urdie ca printr-un lan de grâu.
  E un voinic călare pe-un cal ce n-are frâu,
  Voinic, în brâu cu paloş şi pe grumaz cu salbă.
  E Fulga, ce apare ca o fantasmă albă
  Şi grabnic pe-al ei tată răpeşte din grămadă,
  Apoi cu el dispare ca şoimul cu-a sa pradă.

  "Alah!" răcnesc tătarii cătând cu groază-n urmă...
  Dar ce văd ei deodată, căci glasul lor se curmă?
  Ei văd curgând pe dealuri arcaşii din Orhei
  Ce vin cu-o falcă-n ceruri, aprinşi ca nişte zmei!
  Un lung fior de spaimă pătrunde într-o clipă
  Prin deasa tătărime ce-i gata de risipă,
  Şi toţi pe loc la fugă plec iute, se duc orbi,
  Cum pleacă din câmpie un nor întins de corbi.
  Amar e de răzleţul ce-n urma lor rămâne!
  Şi cade, mic sau mare, pe mâinile române!
  În faţă cu românul nu-i milă, nu-i iertare,
  Nici chiar în sân de mamă nu poate-avea scăpare.
  O ştiu de mult tătarii, o ştiu de la bătrâni
  Şi fug, nevrând s-asculte de şefi, de-ai lor stăpâni
  Tot omul vede moartea ş-aleargă-nspăimântat.
  Cel viu uită şi lasă pe mortul ne-ngropat
  Şi făr-a-ntoarce capul se duce-orice păgân,
  Că-n umbra fiecărui s-avântă un român!

  Iar hanu-şi smulge barba, îşi rupe şalul verde
  Privind urdia-ntreagă în clipă cum se pierde.
  Sub ochii lui în lacrimi, pe câmpul cel de lupte
  Apar grămezi de leşuri, grămezi de arme rupte,
  De cai ucişi, de care, de corturi risipite,
  Şi tuiurile oastei de oaste părăsite!

  O! pas cumplit al soartei! Tot ce-i era de fală,
  Cai, steaguri, cete mândre, strălucitoare arme,
  Clădiri de visuri nalte, magie triumfală,
  A fost de-ajuns o clipă ca totul să se darme!

  VII

  Ghirai a trecut Nistrul înot pe calul său,
  Luând pe Dan rănitul ca pradă şi trofeu.
  El merge de se-nchide în cortu-i, umilit,
  Precum un lup din codri ce-a fost de câini gonit.
  Trei zile, trei nopţi hanul nu gustă-n suflet pace.
  Întins ca un cadavru jos pe covor el zace,
  Dar când revine, palid, din lunga-i desperare,
  În ochii lui trec fulgeri de crudă răzbunare.
  El strigă să-i aducă sub cort pe Dan bătrânul.

  Deşi cuprins de lanţuri, măreţ intră românul!
  "Ghiaur! zice tătarul cu inima haină,
  Ce simte firul ierbii când coasa e vecină?"
  "Ea pleacă fruntea-n pace, răspunde căpitanul,
  Căci are să renască mai fragedă la anul!"

  Ghirai cade pe gânduri, lăsându-şi capu-n piept,
  Şi, îmblânzindu-şi glasul: "O! Dan, om înţelept!
  Te ştiu de mult pe tine, cunosc al tău renume
  Din graiul plin de lacrimi orfanilor din lume.
  Pe mulţi tătari cuprins-ai de-ai morţii reci fiori!
  Acum îţi veni rândul şi ţie ca să mori.
  Priveşte! lângă uşă călăul te pândeşte
  Cu ştreangul şi cu pala ce-n mână-i zângăneşte.
  Un semn, şi capu-ţi zboară la câini şi la vulturi,
  Şi suiletu-ţi se pierde în lumea de ghiauri.
  Dar însă îmi fac milă de ani şi de-a ta minte,
  Gândind la bătrâneţea ce-apasă-al meu părinte,
  Şi vreau, cu daruri multe, pe tine-a te ierta
  De vrei tu să te lepezi acum de legea ta!"

  Creştinul Dan, bătrânul cu suflet luminos,
  Înalţă-a lui statură şi zice maiestos:
  "Ceahlăul sub furtună nu scade muşuroi!
  Eu, Dan, sub vântul soartei să scad păgân nu voi.
  Deci, nu-mi convine viaţa mişelnic câştigată,
  Nici pata fărdelegii în fruntea mea săpată.
  Ruşinea-i o rugină pe-o armă de viteaz,
  Un vierme ce mănâncă albeaţa din obraz.
  Cui place să roşească, roşească... eu nu vreu
  Nici pată pe-a mea armă, nici pe obrazul meu.
  Alb am trăit un secol pe plaiul strămoşesc
  Şi vreau cu faţa albă senin să mă sfârşesc,
  Ca după-o viaţă lungă, ferită de ruşine,
  Mormântul meu să fie curat şi alb ca mine!
  Aşa m-a deprins Ştefan, uşoară ţărna-i fie!
  La trai fără mustrare şi fără prihănie.
  Nu-mi trebuie-a ta milă, nu vreau a tale daruri.
  Tu îmi întinzi o cupă mult plină de amaruri,
  Departe ea de mine!... mai drept e ca să mor!...
  Iar dacă ai tu cuget şi-ţi pasă de-al meu dor,
  Ghirai, mă lasă, lasă în ora morţii grele
  Să mai sărut o dată pământul ţării mele!"

  Uimit, Ghirai se scoală, cu mâna lui desface
  Unealta de robie sub care leul zace,
  Cumplitul lanţ ce-l leagă cu strânse noduri sute,
  Şi zice grabnic: "Tată, ia calul meu şi du-te!"

  Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul trece,
  Şi-n aerul Moldovei se umilă pieptu-i rece,
  Şi inima lui creşte, şi ochii-i plini de jale
  Cu drag privesc prin lacrimi podoaba ţării sale.
  Sărmanu-ngenunchează pe iarba ce străluce,
  Îşi pleacă fruntea albă, smerit îşi face cruce
  Şi pentru totdeauna sărută ca pe-o moaşte
  Pământul ce tresare şi care-1 recunoaşte...
  Apoi el se întoarce la hanul, intră-n cort,
  Suspină, şovăieşte şi, palid, cade mort!

  Iar hanul, lung privindu-1, rosteşte cu durere:
  "O! Dan viteaz, ferice ca tine care piere,
  Având o viaţă verde în timpul tinereţii
  Şi albă ca zapada în iarna bătrâneţii!..."  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: