Vasile Alecsandri - Sentinela română • Sentinela română
  poem istoric 

  I

  Românul nu piere.

  Din vârful Carpaţilor,
  Din desimea brazilor,
  Repezit-am ochii mei
  Ca doi vulturi sprintenei
  Pe cea vale adâncită
  Şi cu flori acoperită,
  Ce se-ntinde ca o ceaţă
  Pân' în Dunărea măreaţă
  Şi de-acolo-n depărtare
  Pân' în Nistru, pân' în Mare.
  Iar pe cel amar pustiu
  Cu văzutul ce-ntâlnii?
  Întâlnii viteaz oştean,
  Purtând semne de roman,
  Falnic, tare ca un leu
  Şi cu chip frumos de zeu.
  Braţu-i stâng era-ncordat
  Sub un scut de fier săpat
  Ce ca soarele sorea
  Şi pe care se zărea
  O lupoaică argintie
  Ce părea a fi chiar vie,
  Şi sub fiară doi copii
  Ce păreau a fi chiar vii.
  Mâna-i dreaptă ţinea pală;
  Iar pe cap purta cu fală
  Coif de aur lucitor,
  Ca un zeu nemuritor.
  Cel viteaz era călare
  Pe-un cal alb în nemişcare,
  Şi, ca dânsul, neclintit
  Sta, privind spre răsărit.
  Numai ochii săi mişca,
  Vultureşte-i alerga,
  Pe cea zare cenuşie,
  Lungă, tainică, pustie,
  Unde, ca prin vis trecând
  S-auzea din când în când
  Vuiet surd, grozave şoapte
  Ce veneau din miazănoapte,
  Zgomot lung, înăduşit
  Ce venea din răsărit.

  Iarba nu se clătina,
  Frunza nu se legăna.
  Pasărea la munţi zbura,
  Fiara-n codri tremura,
  Căci prin lumea spăimântată
  În uimire cufundată,
  Treceau reci fiori de moarte,
  Presimpri de rele soarte!
  Iar pe cer un vultur mare,
  Făcând cercuri de zburare,
  Se vedea plutind cu fală,
  Şi-n rotirea-i triumfală
  Tinea ochiul său măreţ
  Pe viteazul călăreţ.

  - Cine eşti? de unde eşti?
  Pe la noi ce rătăceşti? -
  - Sunt roman şi sunt oştean
  De-a-mpăratului Traian!
  Maica Roma cea bătrână
  Mi-a pus arma asta-n mână
  Şi mi-a zis cu glasul său:
  Fiiul meu, alesul meu!
  Tu, din toţi ai mei copii
  Cel mai tare-n vitejii!
  Mergi în Dacia, grăbeşte,
  Pe barbari de-i risipeşte,
  Ş-apoi vecinic priveghează,
  Sentinelă mult vetează,
  Şi te-aţine la hotare
  Că s-aud în depărtare
  Răsunând duşmane pasuri,
  Menintând barbare glasuri...

  Venit-am şi am învins!
  Pe barbari pe toţi i-am stins,
  Şi pe ţărmurile lor
  Acum, domn stăpânitor,
  Aştept oardele avane,
  Aştept limbile duşmane
  Care vin din răsărit
  Ca potop nemărginit
  Să cuprindă, să înece
  Tot pământul unde-or trece!
  - O! viteze neferice,
  Ai să pieri în câmpi aice!

  - Eu să pier, eu?... niciodată!
  Vie-o lume încruntată.
  Vie valuri mari de foc...
  Nici că m-or clinti din loc.
  Tot ce-i verde s-a usca,
  Râurile vor seca,
  Şi pustiul tot mereu
  S-a lăţi-mprejurul meu,
  Dar eu vecinic în picioare
  Printre valuri arzătoare
  Voi lupta, lupta-voi foarte
  Făr-a fi atins de moarte,
  Căci român sunt în putere,
  Şi românu-n veci nu piere!

  II

  Apa trece, pietrele rămân.

  Abie zice, şi deodată
  Fulgeră-n cer o săgeată,
  Vâjâie, vine, loveşte
  Scutul care zângăneşte
  Ş-o respinge,- o zvârle jos
  Ca pe-un şarpe veninos.
  După dânsa-n depărtare,
  Colo-n fund, în fund la zare,
  Se iveşte-un negru nor
  Plin de zgomot sunător
  Ce tot vine, ce tot creşte
  Şi pe câmpuri se lăţeşte
  Cât e zare de zărit
  Între nord şi răsărit!

  - Sentinelă, priveghează,
  Norul crunt înaintează,
  Sentinelă! te arată,
  Norul crunt se sparge!... Iată
  Iată oardele avane,
  Iată limbile duşmane
  De gepizi şi de bulgari,
  De lombarzi şi de avari!
  Vin şi hunii, vin şi goţii,
  Vin potop, potop cu toţii
  Pe cai iuţi ca rândunele,
  Fără frâie, fără şele,
  Cai sirepi ce fug ca vântul
  De cutremură pământul!
  Mulţi sunt ca nisipul mării,
  Mulţi ca ghearele mustrării
  Într-un suflet păcătos,
  Într-un cuget sângeros!...
  Sai, române, pe omor,
  Fă-te fulger răzbitor,
  Fă-te Dunăre turbată,
  Fă-te soartă ne-mpăcată,
  Căci potopul iată-1 vine
  Şi-i amar, amar de tine!

  - Vie!...
  Ca o stâncă naltă
  Ce din vârf de munte saltă,
  Tună, se rostogoleşte,
  Cade, rumpe şi zdrobeşte
  Codrii vechi din a sa cale
  Pân' în fund, în fund devale!
  Astfel crunt ostaşul meu
  Îşi izbeşte calul său
  Peste codrii mişcători
  De barbari năvălitori.
  El îi sparge, şi-i răzbeşte,
  Snopuri, snopuri îi coseşte,
  Şi-i înfrânge, şi-i respinge,
  Şi-i alungă, şi-i învinge!
  Calu-i turbă, muşcă, sare,
  Nechezând cu înfocare,
  Calcă trupuri sub picioare,
  Sfarmă arme sunătoare
  Şi cu greu în sânge-noată,
  Şi mereu se-ndeasă-n gloată.
  Crunt război! privire cruntă!
  Fiul Romei se încruntă...
  Fulgeri ies din ochii săi!
  Fulgeră mii de scântei
  Dintr-a armelor ciocniri
  Şi lucioase zângăniri.
  Zbor topoarele-aruncate,
  Zbârnâie-arcele-ncordate
  Şi săgeţile uşoare
  Nourează mândrul soare
  Caii saltă şi nechează,
  Lupta urlă, se-ncleştează
  Şi barbarii toţi grămadă
  Morţii crude se dau pradă!
  Zece cad, o sută mor,
  Sute vin în locul lor!
  Mii întregi se risipesc,
  Alte mii în loc sosesc!
  Dar viteazul cu-a sa pală
  Face drum printre năvală,
  Şi pătrunde prin săgeţi,
  Că-i român cu şapte vieţi!
  În zadar hidra turbează,
  Trupu-i groaznic încordează,
  Geme, urlă şi crâşneşte
  Şi-mprejur se-ncolăceşte.
  Fiul Romei se aprinde,
  Hidra-n mâine-i o cuprinde
  Ş-o sugrumă, şi o sfarmă,
  Ş-o învinge, şi o darmă!...
  Fug gepizii, fug bulgarii,
  Şi lombarzii, şi avarii,
  Fug şi hunii, fug şi goţii,
  Fug potop, potop cu toţii,
  Şi se duc, se duc ca vântul
  Asurzind întreg pământul
  De-a lor urlete barbare,
  De-a lor vaiete amare!

  III

  Roma, Roma nu mai este.

  Unde-s oardele avane?
  Unde-s limbile duşmane?
  Au pierit, s-au stins din faţă
  Precum toamna-n dimineaţă,
  Se topesc, se sting la soare
  Negurile-otrăvitoare!
  Cu ce vifor de urgie
  Năvăliră-n Românie!
  Cum veniră de turbaţi,
  Ca balauri încruntaţi,
  Cu o falcă-n cerul sfânt
  Şi cu alta pe pământ!
  Dar s-au dus cum n-au venit
  În pustiul lor cumplit,
  Părăsind în urma lor
  Câmpul luptei de omor!
  Lat e câmpul celei lupte,
  Lat şi plin de arme rupte,
  Plin de trupuri fărâmate
  Care zac grămezi culcate,
  Plin de sânge ce-1 pătează
  Şi văzduhul aburează!
  Unde sunt atâtea vieţi,
  Unde-s ochii îndrăzneţi?
  Moartea rece le-a cuprins,
  Într-o clipă ea le-a stins,
  Şi pe câmpul cel de moarte,
  Crunt locaş de rele soarte,
  S-a lăsat acum deodată
  O tăcere-nfricoşată!
  Numai când, din vreme-n vreme,
  Se aude-un glas ce geme,
  O jelire-ntristătoare,
  Un suspin de om ce moare,
  Sau nechezul dureros
  Unui cal răsturnat jos,
  Care cheamă ne-ncetat
  Pe stăpânu-i jos culcat.

  Soarele îşi schimbă locul!
  Şi apune roş ca focul,
  Intinzând pe cea câmpie
  O văpseală purpurie
  Ca un sângeros veşmânt
  Peste-un lung şi trist mormânt!
  Iar în naltul cerului,
  Deasupra mormântului,
  Ţipă vulturul cu fală
  Şi-n rotirea-i triumfală
  Incunună cu-al său zbor
  Pe viteazu-nvingător.

  Să trăieşti, ostaş romane,
  Stâlp al lumii apusane!
  Tu cu pieptu-ţi ai oprit
  Valul crunt din răsărit,
  Şi cu braţul tău armat
  Pasul soartei 1-ai schimbat!
  Dar ce zic!... un fior rece
  Prin a lumii vine trece,
  Căci deodat-un glas prin lume,
  Fără seamăn, fără nume,
  Sună, duce-o neagră veste:
  Roma, Roma nu mai este!...

  Zis-a glasul, un răsunet
  Lung răspunde ca un tunet,
  Şi a Romei vultur falnic
  Cade, dând un ţipăt jalnic!
  Zis-a glasul, şi cu jale
  Plângând soarta mumei sale,
  Fiul Romei cei bătrâne
  Scapă armele din mâine,
  Pleacă fruntea şi-n durere
  Moartea cheamă, moarte cere!

  Iară calu-i frăţior,
  Nechezând încetişor,
  Câmpul luptei părăseşte
  Şi spre munţi încet porneşte,
  Ducând lin şi nesimţit
  Pe stăpânul lui iubit...
  Ei se duc în tristă cale
  Şi pe urma lor devale
  Cade-o noapte-ntunecoasă,
  Noapte oarbă, fioroasă
  Ca fundul pământului,
  Ca taina mormântului!
  Şi sub neagra sa aripă
  Se şterg toate într-o clipă
  Cum se şterge de uşor
  Visul cel amăgitor,
  Şi ca suvenirul sfânt
  Celor care nu mai sunt!...

  Munţii Carpaţi, 1848  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: